Pobieranie ostatnich zdarzeń

Istnieje możliwość pobierania informacji o ostatnich zdarzeniach konkretnego typu, w pętli, jedno po drugim, w równych odstępach czasu (co około 10 sekund) Może to się przydać np. na stronie głównej Twojego sklepu, gdzie chciałbyś wyświetlać powiadomienia o ostatnich dokonanych zakupach (zdarzenia typu BUY). Otrzymujemy w ten sposób analizy kolejnych losowo wybranych produktów (różne productId)

Do tego celu służy metoda SP.go('shuffleEvent', event, callback) która pobiera oprócz nazwy komendy 'shuffleEvent', obiekt zdarzenia event (wystarczy, że będzie tam jedynie typ zdarzenia, pole name) oraz funkcję zwrotną callback.

<script type="text/javascript">
 SP.go('shuffleEvent', {
  name: 'buy', // Typ zdarzenia
  timespan: 60 // Okres analizy
 }, function(response, message) {
  SP.notify(response, message) // Wyświetlenie powiadomienia
 })
</script>

Obiekt zdarzenia

Obiekt opisujący zdarzenie posiada następujące właściwości

 • name (rodzaj: tekst, pole obowiązkowe) - określa rodzaj zdarzenia. Ten rodzaj powinien zostać ustawiony w panelu Trustisto w zakładce "Zdarzenia". Zdarzenia wysłane z błędną wartością, czyli taką która nie jest zdefiniowana w panelu Trustisto zostaną pominięte.

 • timespan (rodzaj: liczba, pole opcjonalne) - okres analizy, określa liczbę sekund których dotyczyć ma analiza danego zdarzenia. Minimalnie 1 sekunda, maksymalnie 24h (86400 sekund)

Funkcja zwrotna

Funkcja zwrotna wywołana jest wielokrotnie, w równych odstępach czasu (co około 10 sekund), po otrzymaniu kolejnych analizy ostatnich zdarzeń z serwera Trustisto. Funkcja przyjmuje dwa parametry:

 • response (typ: obiekt) - to obiekt analizy zdarzenia
{
 result: "ok",
 event: {
  name: "buy",   // nazwa zdarzenia
  productId: "1",  // ID produktu
  timespan: 60,   // czas analizy zdarzenia (w sekundach)
  count: 7,     // liczba zdarzeń które miały miejsce w czasie analizy
  last: 1505288720, // czas ostatniego zdarzenia (w sekundach, EPOCH)
  lastRelativeText: "kilka sekund temu", // j.w. słownie, język należy ustawić w panelu Trustisto
  lastParams: {   // parametry ostatniego zdarzenia
    name: "Tomek",
    city: "Kraków"
  },
  abTestHide: false // informacja, czy należy ukryć powiadomienie, ze względu na testy A/B
 }
}
 • message (typ: tekst) - to dynamiczna wiadomość, która został zdefiniowana w panelu Trustisto w danym typie zdarzenia. Wiadomość jest gotowa do użycia w powiadomieniu. Jeśli zawierała zmienne np. , lub inne zdefiniowane w lastParams to te zmienne został już zastąpione danymi z analizy zdarzenia.

results matching ""

  No results matching ""