Pobieranie informacji o zdarzeniach

Za każdym razem gdy wysyłasz zdarzenie, w odpowiedzi otrzymujesz analizę tego zdarzenia w danym okresie czasu (okresie analizy).

W określonych przypadkach, chcemy tylko otrzymać analizę zdarzenia, bez wysyłania nowego, i do tego celu używamy metody SP.go('getEvent', event, callabck)

Metoda oprócz nazwy komendy będącej pierwszym parametrem 'getEvent', przyjmuje dwa dodatkowe parametry, obiekt zdarzenia który ma być poddany analizę event, oraz funkcję zwrotną callback.

<script type="text/javascript">
 SP.go('getEvent', {
  name: 'buy', // Typ zdarzenia
  productId: 1, // ID produktu
  timespan: 60 // Okres analizy
 }, function(response, message) {

 })
</script>

Obiekt zdarzenia

Obiekt opisujący zdarzenie posiada następujące właściwości

 • name (rodzaj: tekst, pole obowiązkowe) - określa rodzaj zdarzenia. Ten rodzaj powinien zostać ustawiony w panelu Trustisto w zakładce "Zdarzenia". Zdarzenia wysłane z błędną wartością, czyli taką która nie jest zdefiniowana w panelu Trustisto zostaną pominięte.

 • productId (rodzaj: tekst lub liczba, pole obowiązkowe) - określa produkt którego dotyczy zdarzenia. Identyfikatory produktów powinny być unikalne w obrębie danego serwisu.

 • timespan (rodzaj: liczba, pole opcjonalne) - okres analizy, określa liczbę sekund których dotyczyć ma analiza danego zdarzenia. Minimalnie 1 sekunda, maksymalnie 24h (86400 sekund)

Funkcja zwrotna

Funkcja zwrotna wywołana jest po otrzymaniu analizy zdarzenia z serwera Trustisto. Funkcja przyjmuje dwa parametry:

 • response (typ: obiekt) - to obiekt analizy zdarzenia
{
 result: "ok",
 event: {
  name: "buy",   // nazwa zdarzenia
  productId: "1",  // ID produktu
  timespan: 60,   // czas analizy zdarzenia (w sekundach)
  count: 7,     // liczba zdarzeń które miały miejsce w czasie analizy
  last: 1505288720, // czas ostatniego zdarzenia (w sekundach, EPOCH, może być starsze niż okres analizy (timespan)
  lastRelativeText: "kilka sekund temu", // j.w. słownie, język należy ustawić w panelu Trustisto
  lastParams: {   // parametry ostatniego zdarzenia, te zdarzenie moze być starsze niż okres analizy (timespan)
    name: "Tomek",
    city: "Kraków"
  },
  abTestHide: false // informacja, czy należy ukryć powiadomienie, ze względu na testy A/B
 }
}
 • message (typ: tekst) - to dynamiczna wiadomość, która został zdefiniowana w panelu Trustisto w danym typie zdarzenia. Wiadomość jest gotowa do użycia w powiadomieniu. Jeśli zawierała zmienne np. , lub inne zdefiniowane w lastParams to te zmienne został już zastąpione danymi z analizy zdarzenia.

Kolejny krok >> Wyświetlanie powiadomień

results matching ""

  No results matching ""