Zapisywanie zdarzeń

Zdarzenia przekazuje się do Trustisto za pomocą odpowiednich kodów JavaScript.

Na stronie na której występuje zdarzenie, powinien być umieszczony kod inicjalizujący, bez niego sam kod przekazujący zdarzenie nie będzie działał poprawnie.

Zdarzenie wysyła się metodą SP.go('sendEvent', event, callback) która oprócz pierwszego parametru będącego nazwą komendy 'sendEvent' przyjmuje, obiekt zdarzenia event oraz funkcję zwrotną callback. Funkcja zwrotna otrzymuje analizę danego zdarzenia w danym okresie czasu.

Wywołanie metody SP.go('sendEvent', ...) powinno nastąpić po kodzie głównym. Umieszczenie go przed kodem głownym nie przyniesie zamierzonego efektu.

<script type="text/javascript">
 SP.go('sendEvent', {
  name: 'buy', // Typ zdarzenia
  productId: 1, // ID produktu
  params: {   // Dodatkowe parametry
   name: 'Jan'
   city: 'Warszawa'
  }
 }, function(response, message) {

 })
</script>

Obiekt zdarzenia

Obiekt opisujący zdarzenie posiada następujące właściwości

 • name (rodzaj: tekst, pole obowiązkowe) - określa rodzaj zdarzenia. Ten rodzaj powinien zostać ustawiony w panelu Trustisto w zakładce "Zdarzenia". Zdarzenia wysłane z błędną wartością, czyli taką która nie jest zdefiniowana w panelu Trustisto zostaną pominięte.

 • productId (rodzaj: tekst lub liczba, pole obowiązkowe) - określa produkt którego dotyczy zdarzenia. Identyfikatory produktów powinny być unikalne w obrębie danego serwisu.

 • params (rodzaj: obiekt, pole opcjonalne) - dodatkowe parametry jakie chcemy przesłać w zdarzeniu. Obiekt może zawierać dowolną liczbę kluczy i wartości.

Dodatkowo w obiekcie zdarzenia można przesłać parametry, które mają wpływ na analizę zdarzenia, która zostanie przekazana do funkcji zwrotnej.

 • timespan (rodzaj: liczba, pole opcjonalne) - okres analizy, określa liczbę sekund których dotyczyć ma analiza danego zdarzenia. Minimalnie 1 sekunda, maksymalnie 24h (86400 sekund)

Funkcja zwrotna

Funkcja zwrotna wywołana jest po zapisaniu zdarzenia i zawiera jego analizę w danym okresie czasu. Funkcja przyjmuje dwa parametry:

 • response (typ: obiekt) - to obiekt analizy zdarzenia tego samego typu, dotyczące tego samego produktu, które zostało właśnie zapisane
{
 result: "ok",
 event: {
  name: "buy",   // nazwa zdarzenia
  productId: "1",  // ID produktu
  timespan: 60,   // czas analizy zdarzenia (w sekundach)
  count: 7,     // liczba zdarzeń które miały miejsce w czasie analizy
  last: 1505288720, // czas ostatniego zdarzenia (w sekundach, EPOCH, może być starsze niż okres analizy (timespan)
  lastRelativeText: "kilka sekund temu", // j.w. słownie, język należy ustawić w panelu Trustisto
  lastParams: {   // parametry ostatniego zdarzenia, te zdarzenie moze być starsze niż okres analizy (timespan)
    name: "Tomek",
    city: "Kraków"
  },
  abTestHide: false // informacja, czy należy ukryć powiadomienie, ze względu na testy A/B
 }
}
 • message (typ: tekst) - to dynamiczna wiadomość, która został zdefiniowana w panelu Trustisto w danym typie zdarzenia. Wiadomość jest gotowa do użycia w powiadomieniu. Jeśli zawierała zmienne np. , lub inne zdefiniowane w lastParams to te zmienne został już zastąpione danymi z analizy zdarzenia.

Kolejny krok >> Pobieranie informacji o zdarzeniach

results matching ""

  No results matching ""