Obiekt zdarzenia

Obiekt opisujący zdarzenie posiada następujące właściwości

 • name (rodzaj: tekst, pole obowiązkowe) - określa rodzaj zdarzenia. Ten rodzaj powinien zostać ustawiony w panelu Trustisto w zakładce "Zdarzenia". Zdarzenia wysłane z błędną wartością, czyli taką która nie jest zdefiniowana w panelu Trustisto zostaną pominięte.

 • productId (rodzaj: tekst lub liczba, pole obowiązkowe dla komend getEvent oraz sendEvent) - określa produkt którego dotyczy zdarzenia. Identyfikatory produktów powinny być unikalne w obrębie danego serwisu.

 • params (rodzaj: obiekt, pole opcjonalne) - dodatkowe parametry jakie chcemy przesłać w zdarzeniu. Obiekt może zawierać dowolną liczbę kluczy i wartości. Tego pola nie należy wysyłać jeśli odpytujemy się jedynie o analizę zdarzenia.

Dodatkowo w obiekcie zdarzenia można przesłać parametry, które mają wpływ na analizę zdarzenia, która zostanie przekazana do funkcji zwrotnej.

 • timespan (rodzaj: liczba, pole opcjonalne) - okres analizy, określa liczbę sekund których dotyczyć ma analiza danego zdarzenia. Minimalnie 1 sekunda, maksymalnie 24h (86400 sekund)

Przykład

{
 name: 'buy',
 productId: 1,
 params: {
  name: 'Jan',
  city: 'Warszawa'
 },
 timespan: 60
}

results matching ""

  No results matching ""